جشنواره خیریه غذا موسسه ساحل خلیج فارس
5 و 6 بهمن - هتل هما بندرعباس

روز اول پنجشنبه 5 بهمن 16 تا 23 خرید آنلاین
روز دوم جمعه 6 بهمن 10 تا 23 خرید آنلاین

 

 

بلیت صادر شده مخصوص یک نفر و در روز مشخص شده معتبر است.
تمامی عواید حاصل از برنامه جهت کمک به کودکان سرطانی تحت پوشش موسسه خیریه ساحل خلیج فارس صرف خواهد شد.