اخبار
لغو اجرای تئاتر آخرین انار دنیا در روزهای هفتم و هشتم مهر

تئاتر آخرین انار دنیا فقط تا ششم مهر به روی صحنه خواهد رفت .