چهارمین جشنواره غذا و صنایع دستی
۱۱ و ۱۲ بهمن - هتل هما بندرعباس

روز اول پنج شنبه ۱۱ بهمن 16:00 خرید آنلاین
روز دوم جمعه ۱۲ بهمن 10:00 صبح خرید آنلاین

 

 

بلیت صادر شده مخصوص یک نفر و در روز مشخص شده معتبر است.
تمامی عواید حاصل از برنامه جهت کمک به کودکان سرطانی تحت پوشش موسسه خیریه ساحل خلیج فارس صرف خواهد شد.